KLASA 2-3 (poziom rozszerzony) WOS


KLASA 2

ROZKŁAD TEMATÓW Z WOS ( POZIOM ROZSZERZONY )

"Wiedza o społeczeństwie. Ciekawi świata cz.1"
(autorzy A.Derdziak, M.Batorski)
(numer dopuszczenia MEN 577/2012)
"Wiedza o społeczeństwie. Ciekawi świata cz.2"
(autor: M.Batorski)
(numer dopuszczenia MEN 577/2/2013)
"Wiedza o społeczeństwie.Ciekawi świata cz.3"

WYDAWNICTWO OPERON

Kursywą zaznaczono te lekcje które będą się składały z dwóch tematów w Waszych podręcznikach. 

 1. Lekcja organizacyjna
 2. Człowiek jako istota społeczna
 3. Człowiek a zbiorowości
 4. Socjalizacja i stygmatyzacja w życiu jednostki
 5. Życie społeczne jednostki
 6. Grupy społeczne
 7. Rodzina jako podstawowa grupa społeczna
 8. Lekcja powtórzeniowo-utrwalająca
 9. Człowiek jako jednostka w społeczeństwie - praca klasowa (1)
 10. Społeczeństwo i jego struktura
 11. Przemiany w strukturze społeczeństwa polskiego i jego problemy
 12. Nierówności i wykluczenia społeczne
 13. Ruchliwość społeczna
 14. Historyczne i współczesne formy organizacji społeczeństwa
 15. Ruchy społeczne
 16. Lekcja powtórzeniowo-utrwalająca
 17. Charakterystyka życia społecznego - praca klasowa (2)
 18. Naród i jego tożsamość
 19. Postawy względem narodu
 20. Mniejszości narodowe i imigranci w Polsce
 21. Polityka wybranych państw wobec mniejszości narodowych i imigrantów
 22. Konflikty społeczne we współczesnym świecie
 23. Lekcja powtórzeniowo-utrwalająca
 24. Naród - praca klasowa (3)
 25. Kultura współczesnego świata
 26. Religia w kulturze polskiej a pluralizm kulturowy i subkultury młodzieżowe
 27.  Współczesne spory światopoglądowe
 28. Rola szkoły, system edukacyjny a rynek pracy
 29. Lekcja powtórzeniowo-utrwalająca
 30. Kultura - praca klasowa (4)
 31. Status obywatela w państwie
 32. Geneza społeczeństwa obywatelskiego
 33. Obowiązki obywatelskie i obywatelskie nieposłuszeństwo
 34. Społeczeństwo obywatelskie we współczesnym świecie
 35. Związki zawodowe stowarzyszenia i fundacje
 36. Lekcja powtórzeniowo-utrwalająca
 37. Obywatel w państwie - praca klasowa (5)
 38. Opina publiczna, marketing i kampania społeczna   cz. 1
 39. Opinia publiczna, marketing i kampania społeczna  cz. 2
 40. Funkcje mediów w państwie
 41. Niezależność i pluralizm mediów.
 42. Media w Polsce i na świecie
 43. Dokument (F) Władcy marionetek cz. 1
 44. Dokument (F) Władcy marionetek cz. 2
 45. Media we współczesnym świecie - lekcja powtórzeniowa
 46. Geneza demokracji
 47. Polskie tradycje demokratyczne
 48. Istota demokracji
 49. Formy demokracji
 50. Lekcja powtórzeniowo -utrwalająca
 51. Demokracja - zasady i procedury - praca klasowa (6)
 52. Aspekty polityki. Ideologie i doktryny
 53. Współczesne ideologie
 54. Ideologie totalitarne
 55. Kultura polityczna
 56. Partie polityczne  
 57. Systemy partyjne i partie polityczne w Polsce
 58. Ordynacja wyborcza
 59. Lekcja powtórzeniowo - utrwalająca
 60. Myśl polityczna - praca klasowa (7)
 61. Państwo i jego geneza
 62. Funkcje państwa i legitymizacja władzy
 63. Formy państwa
 64. System prezydencki: USA
 65. System półprezydencki: Francja , Rosja
 66. Systemy polityczne w: Wielkiej Brytanii, Niemczech, Włoszech, Szwajcarii
 67. Relacje Państwo-Kościół we współczesnym świecie i w Polsce
 68. Lekcja powtórzeniowo-utrwalająca
 69. Państwo - sprawdzian (8)
 70. Władza ustawodawcza w państwie demokratycznym
 71. Działalność parlamentu w praktyce
 72. Władza wykonawcza w państwie demokratycznym
 73. Współczesna demokracja w Polsce i na świecie
 74. Patologie życia publicznego
 75. Lekcja powtórzeniowo -utrwalająca
 76. Demokracja - praca klasowa (9)
 77. Znaczenie konstytucji dla ustroju państwa
 78. Konstytucyjne zasady ustrojowe w Polsce
 79. Sejm i Senat
 80. Proces legislacyjny
 81. Prezydent RP
 82. Rada Ministrów
 83. Administracja rządowa
 84. Organy kontroli państwowej i ochrony prawa
 85. Samorząd gminny, powiatowy i wojewódzki
 86. Lekcja powtórzeniwo- utrwalająca
 87. Ustrój polityczny - sprawdzian (10)
 88. Dokument (F) Jak to się robi ? cz.1
 89. Dokument (F) Jak to się robi ? cz.1
 90. Podsumowanie klasy II / Informacje o przyszłorocznej maturze 
*  *  *  *  * 

KLASA 3

ROZKŁAD TEMATÓW Z WOS ( POZIOM ROZSZERZONY )

 1. Wprowadzenie do WOS w klasie III /System oceniania / informacje o maturze
 2. Prawo jako system norm
 3. Podstawowe zasady systemu prawnego
 4. Źródła prawa
 5. Gałęzie i dziedziny prawa
 6. Sądy powszechne i szczególne
 7. Trybunał Konstytucyjny i Trybunał Stanu
 8. Prawo - lekcja powtórzeniowo utrwalająca
 9. Prawo - praca klasowa (1)
 10. Prawo karne
 11. Postępowanie przed sądem karnym
 12. Prawo cywilne
 13. Postępowanie przed sądem cywilnym
 14. Prawo rodzinne
 15. Postępowanie w sprawach rodzinnych
 16. Prawo administracyjne
 17. Postępowanie administracyjne
 18. Zagadnienia prawne - lekcja powtórzeniowo utrwalająca
 19. Zagadnienia prawne - praca klasowa (2)
 20. Geneza i trzy generacje praw człowieka
 21. Historyczne i współczesne przypadki łamania praw człowieka
 22. System ochrony praw człowieka - światowy i europejski
 23. Polski system ochrony praw i wolności
 24. Organizacje pozarządowe w walce o prawa człowieka
 25. Prawa człowiek - lekcja powtórzeniowo utrwalająca
 26. Prawa człowieka w Polsce i na świecie - praca klasowa (3)
 27. Zasady prowadzenia polityki międzynarodowe
 28. Polska polityka zagraniczna
 29. Miedzynarodowe stosunki polityczne
 30. Zależności bogaci -  biedni
 31. Konflikty zbrojne we współczesnym świecie cz. 1
 32. Konflikty zbrojne we współczesnym świecie cz. 2
 33. Terroryzm we współczesnym świecie
 34. Dokument (F) Terroryzm
 35. Sposoby rozwiązywania sporów między państwami
 36. Globalizacja
 37. Dokument (F) Globalizacja
 38. Stosunki międzynarodowe - lekcja powtórzeniowo utrwalająca
 39. Stosunki międzynarodowe - praca klasowa (4)
 40. Świat po 1989
 41. ONZ we współczesnym świecie
 42. Organizacje polityczne we współczesnym świecie
 43. Organizacje ekonomiczne we współczesnym świecie
 44. System bezpieczeństwa międzynarodowego oraz rola NATO
 45. Rada Europy, OBWE
 46. Światowy system bezpieczeństwa - l. powtórzeniowo utrwalająca
 47. Światowy system bezpieczeństwa - praca klasowa (5)
 48. Geneza integracji europejskiej
 49. Instytucje unijne
 50. UE - prawo
 51. UE - gospodarka
 52. UE - obywatel
 53. Funkcjonowanie UE - dokument ( F )
 54. Polska w Unii Europejskiej
 55. Perspektywy rozwoju Unii Europejskiej Wśród światowych mocarstw ?
 56. Unia Europejska - powtórzenie
 57. Unia Europejska - sprawdzian (6) 
 58. Dokument (F)
 59. Dokument (F)
 60. Podsumowanie zajęć z WOS w klasie maturalnej
 61. - i dalej ...  Tematy - ćwiczenia - powtórzenia przedmaturalne 

Brak komentarzy: