OCENIANIE I KLASYFIKACJA

(aktualizacja z dnia  01.09.2017)


1. Podstawę klasyfikacji stanowić będą:
  1. Oceny uzyskane z prac kontrolnych i lekcji powtórzeniowych
  2. Oceny z odpowiedzi ustnych, zadań dodatkowych ( np. referaty, scenki, prezentacje ), zadań
     domowych , aktywności związane z bieżącą pracą na lekcji

Nauczyciel ma prawo wymagać znajomości materiału znajdującego się w podręczniku ze szczególnym zaakcentowaniem treści poruszanych na lekcji

2. Szczegółowe wyjaśnienia:
AD 1 :
1. Prace kontrolne (rozumiane jako prace klasowe i sprawdziany) przeprowadzane będą głównie w formie testu i pisemnej wypowiedzi, ale możliwe jest przeprowadzenie jedynie lekcji powtórzeniowej. Obejmować będą określony, przerobiony na lekcjach blok tematyczny. O terminie nauczyciel informuje uczniów na co najmniej tydzień przed , wpisując informację do dziennika elektronicznego
2. Każdy uczeń zobowiązany jest zaliczyć wszystkie prace klasowe i sprawdziany. W przypadku nieobecności nauczyciel wpisuje "nb" ( nieobecność ) Uczeń nieobecny na pracy klasowej i sprawdzianie ma obowiązek je napisać w terminie wskazanym przez nauczyciela do dwóch tygodni licząc od jego powrotu do szkoły, w przeciwnym wypadku otrzymuje niedostateczny
3. Uczeń ma prawo do poprawy jednej pracy klasowej w semestrze, z której wyższa z ocen jest oceną ostateczną. W przypadku pozostałych poprawianych prac klasowych i sprawdzianów zarówno oceny poprawiane, jak i uzyskane z poprawy liczą się do średniej. Poprawiać można każdą ocenę. Uczeń zamierzający poprawić ocenę ma możliwość to zrobić jedynie w terminie wskazanym przez nauczyciela do dwóch tygodniu licząc od podania wyniku pracy klasowej i sprawdzianu Po upływie terminu poprawa jest niemożliwa. Możliwość poprawy jest jednorazowa - dotyczy to także uczniów którzy piszą pierwszy raz bo byli nieobecni. 

      Nieobecności w terminie pierwotnym i poprawkowym wynikające z potwierdzonych przez lekarza problemów zdrowotnych ucznia rozpatrywane będą indywidualnie

4. Praca klasowa i sprawdzian może być poprzedzona lekcją powtórzeniową (uzależnione jest to od objętości materiału). Nauczyciel może zwolnić z zaliczania klasówki ucznia, który na lekcji powtórzeniowej otrzymał ocenę dobrą lub bardzo dobrą - wówczas ma ją wpisaną jako ocenę z pracy klasowej 
AD 2:
1. Każdy uczeń może być odpytany i otrzymać odpowiednią ocenę z tematyki ostatnich trzech lekcji lub materiału zadanego do przygotowania
2. Gdy pytanie dotyczy przerobionej tematyki uczeń zobowiązany jest odpowiadać z zamkniętą książką i zeszytem
3. Z nowego materiału (zadanego do przygotowania) uczeń może uzyskać ocenę niedostateczną lub tzw. minusy (trzy minusy = niedostateczna) w przypadku braku przygotowania (tzn. uczeń nie jest gotowy do dyskusji z możliwością posługiwania się notatkami, nie wie co się dzieje na lekcji, jest bierny, nie ma podręcznika do pracy itp)
4. Raz w semestrze uczeń może zgłosić brak przygotowania do lekcji bez konkretnego powodu (tzw. kropka). Musi to jednak zgłosić na początku lekcji przed przystąpieniem nauczyciela do ewentualnego odpytywania. W przypadku niewykorzystania kropki w pierwszym semestrze uczeń ma prawo wykorzystać ją w następnym semestrze.
UWAGA: Przywilej ten nie obejmuje zapowiedzianych prac kontrolnych powtórzeń , tematów dyskusyjnych oraz miesiąca przed wystawieniem ocen klasyfikacyjnych
5. Poprzez aktywność należy rozumieć realizację zadań postawionych przez nauczyciela podczas lekcji  (np. czynny udział w dyskusji, praca w grupie, analiza tekstu, mapy itd.)
   Aktywność może być oceniana przez nauczyciela poprzez stawianie tzw. plusów (trzy plusy = bardzo dobra (lub) pięć plusów = bardzo dobra, przy czym zastosowany przelicznik zależy od nauczyciela i przedmiotu - uczeń informowany jest o nim na początku roku szkolnego  ) lub od razu ocen.

4 Zeszyt:
Uczeń zobowiązany jest do systematycznego uczęszczania na zajęcia i prowadzenia notatek w zeszycie. 

Skala ocen :
Skala ocen: 1 – 6
1 (niedostateczna) : znajomość nielicznych faktów, w większości z błędami, nieznajomość bądź błędna prezentacja związków przyczynowo- skutkowych, brak znajomości terminologii, posługiwanie się stereotypami i ogólnikami
2 (dopuszczająca) : słaba znajomość faktografii (mniej niż połowa), liczne błędy, umiejętność w niewielkim stopniu prezentacji związków przyczynowo- skutkowych, niewielka znajomość terminologii, odtwórcze formułowanie wniosków – często błędnych, niedojrzałych
3 (dostateczna) : przedstawiać w sposób poprawny większość faktów, lecz bez umiejętności odpowiedniej selekcji, przedstawiać większość związków i relacji między nimi, poprawne stosowanie części terminologii, formułowanie w znacznej części poprawnych wniosków ale często schematycznych
4 (dobra) : faktografia bez poważniejszych błędów rzeczowych, dobra i logiczna prezentacja związków przyczynowo-skutkowych, poprawne stosowanie terminologii, dobre i samodzielne formułowanie wniosków i własnych ocen
5 (bardzo dobra): przedstawianie faktów w sposób bezbłędny, wykazywanie się znajomością hierarchii, podobieństw i różnic, związków przyczynowo- skutkowych, genetycznych i przestrzennych, bezbłędna i szeroka znajomość terminologii, bardzo dobre i samodzielne formułowanie wniosków i własnych ocen
6 (celująca): realizowanie zadań na 100% , wiedza znacznie wykraczająca poza poziom wymaganych treści

* * * *
W przypadku testów gdzie odpowiedzi są punktowane przelicznik punktów na oceny jest procentowy według założenia: max punktów = 100%
do 40% niedostateczna
41-55% dopuszczająca
56-70% dostateczna
71-85% dobra
86-100% bardzo dobra
100% celująca
                                                                                                                                    

Kategorie i wagi ocen :

W dzienniku elektronicznym występują następujące kategorie i wagi ocen:
(waga 4)- praca klasowa z całego działu
(waga 4)- projekt edukacyjny (rozumiany jako wielotygodniowe działania i prace uczniów)
(waga 3)-sprawdzian (rozumiany jako materiał z maksymalnie 3 ostatnich tematów)
(waga 3)-odpowiedź ustna
(waga 2 lub 1)-kartkówka z bieżącego materiału (waga zależy od stopnia jej trudności)
(waga 2)-zadanie dodatkowe (np. referat, wystąpienie,scenka,prezentacja itd...)
(waga 1)-aktywność (przeliczana trzy plusy = ocena b.dobra)
(waga 1)-zadanie domowe

W związku ze specyfiką przedmiotu nie wszystkie kategorie muszą występować. W klasie maturalnej pojawia się również kategoria "próbna matura" Ocena ta nie ma przydzielonej wagi i nie jest liczona do średniej

Oceny śródroczne i roczne :
1. Ocena śródroczna (semestralna) ma jedynie wymiar informacyjny i nie podlega poprawie.
    Klasyfikacja jest roczna na koniec roku
2. Ocena roczna zostaje wystawiona na podstawie średniej arytmetycznej ze wszystkich ocen
    w zgodzie z poniższym przelicznikiem
UWAGA: Jeżeli uczeń w danym okresie lub roku szkolnym opuścił ponad 50% zajęć z przedmiotu , może być z niego nieklasyfikowany

Przelicznik:
równo i powyżej 1,75 - dopuszczający
powyżej 2,50 -dostateczny
powyżej 3,50 -dobry
powyżej 4,50 -bardzo dobry
powyżej 5,10 - celujący

3. Nauczyciel ma także możliwość niezależnie od średniej ważonej podnieść ocenę roczną - jednakże nie więcej niż o jeden poziom,  w przypadku: 
1/ -  sukcesów ucznia w pozaszkolnych konkursach przedmiotowych, olimpiadach, debatach o tematyce historycznej,
2/  - czynny udział w zajęciach pozalekcyjnych związanych z historią lub wos,
3/  - nadprzeciętnej aktywność podczas zajęć przez cały rok szkolny


Warunki i tryb uzyskania oceny wyższej niż przewidywana ocena roczna

Warunki :
Nauczyciel jest zobowiązany przedstawić przewidywane oceny roczne nie później niż dwa tygodnie przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej

Uczeń może ubiegać się o ocenę wyższą niż przewidywana roczna gdy spełnia wszystkie następujące warunki:

1- frekwencja ucznia z danego przedmiotu nie mniejsza niż 80%
   ( z wyłączeniem zdarzeń losowych - np. dłuższy pobyt w szpitalu)
   oraz usprawiedliwione wszystkie nieobecności
2- uczestnictwo w co najmniej 70 % wszystkich zapowiedzianych prac klasowych
    i sprawdzianach
3- poprawianie w trakcie roku szkolnego na bieżąco ocen z prac klasowych i sprawdzianów

Tryb:
Uczeń lub rodzic w ciągu dwóch dni od uzyskania informacji o przewidywanej rocznej ocenie składa wniosek o podwyższenie oceny w formie pisemnej do wychowawcy. Wniosek powinien zwierać informację o jaką ocenę ubiega się uczeń wraz z uzasadnieniem. Jeżeli spełnione są wymogi formalne , w tym powyższe trzy warunki sprawdzenie wiadomości odbywa się w formie pisemnej i obejmuje materiał z całego roku szkolnego.
W przypadku nie uzyskania oceny o którą aplikuje uczeń - pozostaje ocena przewidywana 


Uczeń o ustalonej ostatecznej ocenie rocznej powinien być powiadomiony co najmniej trzy dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej 


Brak komentarzy: