KLASA 2-3 (poziom rozszerzony) HISTORIA

Klasa II - poziom rozszerzony :

/ tom 1 /01 /
1. Historia jako nauka i jej znaczenie
2. Człowiek w czasach prehistorycznych
3. Egipt w czasach faraonów
4. Kultura starożytnego Egiptu
5. Starożytna Mezopotamia. Od sumeryjskiego miasta-państwa
6. Indie i Chiny
7. Cywilizacje Kanaanu. Izrael i Fenicja
8. Powtórzenie wiadomości. Cywilizacje Starożytnego Wschodu
9. Sprawdzian wiadomości. Cywilizacje Starożytnego Wschodu (1)
10. Początki cywilizacji greckiej. Przyczyny upadku kultury mykeńskiej
11. Sparta. Powstanie i rozwój
12. Ustrój polityczny Aten
13. Grecja w dobie wojen perskich
14. Ateny w czasach Peryklesa. Społeczeństwo i gospodarka
15. Walka o hegemonię w Grecji w V–IV w. p.n.e.
16. Świat grecki w epoce hellenistycznej
17. Religia Greków
18. Nauka grecka w epoce klasycznej.
 19. Literatura i sztuki piękne w VI–IV w. p.n.e.
20. Powtórzenie wiadomości. Cywilizacje starożytnych Greków
21. Sprawdzian wiadomości. Cywilizacje starożytnych Greków (2)
22. Początki Rzymu. Od założenia miasta do utrwalenia władzy w Italii
23. Od Italii do imperium śródziemnomorskiego
24. Ustrój Rzymu – od republiki do dyktatury Cezara
25. Ustrój Rzymu w okresie cesarstwa – od pryncypatu do jedynowładztwa
26. Społeczeństwo rzymskie. Od arystokracji senatorskiej do wiejskich niewolników
27. Religia w starożytnym Rzymie. Od pogaństwa do monoteizmu chrześcijańskiego
28. Kultura Rzymu. Literatura, piśmiennictwo, nauka
29. Architektura starożytnego Rzymu
30. Antyczne korzenie kultury średniowiecznej
31-32. Powtórzenie wiadomości. Starożytny Rzym
33. Sprawdzian wiadomości. Starożytny Rzym (3)
/ tom 1 /02 /
34. Cesarstwo bizantyńskie w VI–XI w.
35. Islam – powstanie imperium arabskiego
       36-37. Monarchia Karola Wielkiego. Powstanie i rozwój nowych państw w IX—XII w.             
38. Słowiańszczyzna i Skandynawia we wczesnym średniowieczu
39. Państwo gnieźnieńskie – początki państwa polskiego
40. Chrzest Mieszka – Polska w kręgu łacińskiej cywilizacji chrześcijańskiej 
41. Polska w czasach Bolesława Chrobrego
42. Rządy Mieszka II – kryzys państwa i upadek pierwszej monarchii piastowskiej w XI w.
43 Powtórzenie wiadomości. Wczesne średniowiecze w Europie i na ziemiach Polskich 
44. Sprawdzian wiadomości. Wczesne średniowiecze w Europie i na ziemiach Polskich (4)
45-46. Rywalizacja papiestwa z cesarstwem o prymat w średniowiecznej Europie
47–48. Wyprawy krzyżowe w XI–XIII w. Ekspansja chrześcijańskiej Europy
49–50. Państwo zakonu krzyżackiego nad Bałtykiem
51. Kraje środkowej i wschodniej Europy w XII–XIV w.
52. Państwa Europy Zachodniej w pełnym średniowieczu na przykładzie Anglii i Francji
53. Powtórzenie wiadomości. Pełne średniowiecze - historia powszechna
54. Sprawdzian wiadomości. Pełne średniowiecze - historia powszechna (5)
55. Odbudowa państwa i odrodzenie królestwa w czasach Kazimierza Odnowiciela i Bolesława Szczodrego
56. Władysław Herman i Bolesław Krzywousty –podbój Pomorza
57. Czasy „testamentu Bolesława Krzywoustego”
58. Polska „suwerennych książąt”
59. Na drodze do królestwa
60. Powtórzenie wiadomości Pełne średniowiecze - historia Polski
61. Sprawdzian wiadomości Pełne średniowiecze - historia Polski (6)
62. Państwa Europy Zachodniej w późnym średniowieczu
63. Europa Środkowo-Wschodnia w późnym średniowieczu – między rozkwitem a kryzysem
64 . Na rubieżach Europy łacińskiej: upadek Konstantynopola i zjednoczenie ziem ruskich
65. Polska Władysława Łokietka
66 . Kazimierz Wielki – Corona Regni Poloniae
67. Pod berłem Andegawenów
68–69. Unie  Polski z Litwą
70–71. Panowanie synów Jagiełły (1434–1492)
72. Powtórzenie wiadomości. Późne średniowiecze - powszechna i Polski
73. Sprawdzian wiadomości. Późne średniowiecze - powszechna i Polski (7)
74. Władza królewska i ustrój państw europejskich w średniowieczu
75. Władca – od panów przyrodzonych do monarchów elekcyjnych
76. Państwo: najważniejsze instytucje i urzędy
77. Społeczeństwo średniowieczne - między więziami osobistymi a prawem i przywilejami        
78. Społeczność wiejska
79. Społeczność miejska
80–81. Społeczeństwo polskie w XIV–XV w. – ukształtowanie stanu szlacheckiego
82. Życie religijne w średniowiecznej Europie i Polsce
83. Powtórzenie wiadomości Obraz średniowiecznej Europy - państwa i społeczeństwo
84. Sprawdzian wiadomości Obraz średniowiecznej Europy - państwa i społeczeństwo (8)
85. Gospodarka Europy średniowiecznej – handel i rzemiosło w cieniu gospodarki rolnej
86. Miasta i mieszczaństwo w średniowieczu – nowa forma miasta i organizacji jego mieszkańców
87. Gospodarka na ziemiach polskich – od prawa książęcego do kolonizacji niemieckiej
88. Wiedza i nauka w średniowieczu (tradycja antyczna,  uniwersalizm, nowe formy kształcenia)
89. Kultura - literatura - architektura
90. Powtórzenie wiadomości. Obraz średniowiecznej Europy - gospodarka i kultura
91 Sprawdzian wiadomości. Obraz średniowiecznej  Europy - gospodarka i kultura (9)
/ tom 2 /01 /
92- 93 . Wielkie Odkrycia Geograficzne
94 Gospodarka i społeczeństwo
95 Reformacja
96 Kontreformacja
97 Konflikty polityczne i nowe typy monarchii w Europie
98 Powtórzenie wiadomości . Narodziny epoki nowożytnej
99  Sprawdzian wiadomości . Narodziny epoki nowożytnej (10)
100 Państwo polsko - litewskie
101 Ustrój Rzeczpospolitej
102 Rzeczpospolita Obojga Narodów
103 Gospodarka i społeczeństwo
104 -105- 06 Wojny Rzeczpospolitej
107 Powtórzenie wiadomości. Państwo polsko-litewskie
108 Sprawdzian wiadomości. Państwo polsko-litewskie (11)
109 -110 Oświecenie
111-112 Stany Zjednoczone Ameryki - My Naród
113- 114 Wielka Rewolucja Francuska
115  Powtórzenie wiadomości. Wiek oświecenia - historia powszechna
116  Czasy saskie
117 Rzeczpospolita Stanisława Augusta Poniatowskiego
118 Oświecenie Rzeczpospolitej
119 Upadek Rzeczpospolitej
120 Powtórzenie wiadomości Wiek oświecenia - historia Polski 

Klasa III- poziom rozszerzony :

1-2   Europa w dobie Napoleona
3.  Ziemie polskie i emigracja w pierwszych latach po rozbiorach. Legiony polskie
4. Księstwo Warszawskie
5. Świat po Kongresie Wiedeńskim                        
6 Ziemie polskie       (1815-1830)                     
7. Walka i emigracja (1830-1846)
8. Wiosna Ludów
9  Powtórzenie wiadomości - I połowa XIX wieku
10 Sprawdzian wiadomości - I połowa XIX wieku  (1)
11. Przemiany cywilizacyjne i światopoglądowe   
12. USA - Wojna secesyjna i wiek pozłacany        
13. Zjednoczenie Włoch
14 Zjednoczenie Niemiec
15. Rosja - wojna krymska i jej konsekwencje        
16 Powstanie styczniowe                                      
17 Ziemie polskie w II połowie XIX wieku
18. XIX wieczne doktryny polityczne
19 Kolonializm
20  Powtórzenie wiadomości - I połowa XIX wieku
21 Sprawdzian wiadomości - I połowa XIX wieku  (2)
/ tom 3 /01 /
22 - 23 Geneza i przebieg I wojny światowej
24  - 25 Sprawa polska podczas I wojny światowej
26  Formowanie się państwa polskiego 
27 Kongres Wersalski . Kształtowanie się nowego ładu politycznego
28 Powtórzenie wiadomości - I wś
29  Sprawdzian wiadomości -  I wś  (3)
30 -31  Walka o granice Polski
32-  33  Trudności w odbudowie Rzeczpospolitej
34  Sytuacja międzynarodowa Polski w latach 20 stych. Przewrót majowy 1926
35 Wielki kryzys ekonomiczny           (
36 Gospodarka II RP
37 Sytuacja na świecie w latach 30 stych. Sytuacja międzynarodowa Polski w latach 30 stych
38-39 Trzy totalitaryzmy                   
40 Powtórzenie wiadomości - okres międzywojenny
41 Sprawdzian wiadomości - okres międzywojenny (4)
42  Pakt Ribbnetrop - Mołotow i wojna obronna Polski w 1939
43 Działania wojenne do 22.06.1941
44  Wojna niemiecko radziecka i przełom na frontach II wś
45 Wielka Koalicja
46- 47  Oblicza okupacji. Zagłada Żydów
48 Wojna na Dalekim Wschodzie
49 Rząd polski na obczyźnie
50 Polskie podziemie i ruch oporu
51 Kształtowanie się władzy komunistycznej. Plan Burza i kontrowersje odnośnie Powstania Warszawskiego
 52 Powtórzenie wiadomości - II wś
53 Sprawdzian wiadomości - II wś (5)
54 Czym była i dlaczego doszło do zimnej wojny
55-56  Zimna wojna - gorące punkty i momenty odprężenia
57 Zimna wojna
58- 59  ZSRR i sowietyzacja Europy Środkowo -Wschodniej (do lat 70)  
60 Węgierski październik , praska wiosna -
61- 62  Dekolonizacja . Powstanie państwa Izrael. Chiny za Mao
63 Stany Zjednoczone - supermocarstwo z problemami wewnętrznymi
64 Powtórzenie wiadomości - okres powojenny
65 Sprawdzian wiadomości - okres powojenny (6)
66 Przeobrażenia w Polsce po II wś
67 "Stalinizm", "odwilż" i "mała stabilizacja"
68 Grudzień 1970 i epoka Gierka                                                         
69 Od Solidarności po wprowadzenie stanu wojennego (1980-1981)  
70 Noc generała - stan wojenny
71 Agonia i bilans PRL
72 Rola emigracji w życiu Polaków
73  Z kart historii III RP
74 W krzywym zwierciadle - PRL                                  
75 Powtórzenie wiadomości - historia powojenna Polski
76 Sprawdzian wiadomości - historia powojenna Polski (7)
77 Podzielone Niemcy - do zjednoczenia (1945-1990) 1
78 Podzielone Niemcy - do zjednoczenia (1945-1990) 2
79 Mur berliński - filmy dokumentalne
80  ZSRR - upadek czerwonego imperium i rozpad systemu komunistycznego
81 Problemy świata XXI wieku
82 -83 Integracja europejska

84 Powtórzenie wiadomości 
85 Podsumowanie materiału - sprawdzian (8)
86  Wiek XX w dokumencie - filmy dokumentalne 1/4
87 Wiek XX w dokumencie - filmy dokumentalne 2/4
88   Wiek XX w dokumencie - filmy dokumentalne 3/4
89   Wiek XX w dokumencie - filmy dokumentalne 4/4
90  Podsumowanie zajęć z historii
Reszta czasu - rezerwa na powtórzenia maturalne i filmy dokumentalne z historii XX wieku 

Brak komentarzy: